Kodeks Združenja računovodskih servisov

Upravni odbor Združenja računovodskih servisov je na svoji 23. seji z dne 10.4.2002 sprejel

KODEKS ZDRUŽENJA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

Kodeks Združenja računovodskih servisov je zapis pravil po katerih se ravnajo člani združenja pri opravljanju svoje dejavnosti. Kodeks temelji na mednarodnem kodeksu etike računovodskega strokovnjaka [1], ki predstavlja standard ravnanja računovodskih strokovnjakov. Računovodski servis je združba, ki lahko vključuje enega ali več računovodskih strokovnjakov, ki vsak zase spoštujejo temeljna načela svoje stroke. Skrb za to, da vsak posameznik, ki deluje v okviru računovodskega servisa , in s tem tudi računovodski servis kot celota, ta načela izvaja tudi v praksi, prevzema vodja računovodskega servisa.

Računovodski servis mora pri opravljanju svojih storitev skrbeti za:

Neoporečnost
Vodja računovodskega servisa mora skrbeti , da so zaposleni in vsi ostali sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju storitev za naročnika pri svojem delu odkriti in pošteni.

Nepristranskost
Vodja računovodskega servisa mora skrbeti za pravičnost in ne sme dovoliti, da bi predsodki ali pristranskost, nasprotje interesov ali vplivi drugih ogrozili nepristranskost obravnavanja naročnikov storitev.

Kakovost
Vodja računovodskega servisa mora skrbeti za doseganje visokega nivoja opravljanja strokovnih storitev. To pomeni, da mora skrbeti, da so storitve zasnovane na najnovejšem razvoju običajnih postopkov zakonodaje in tehnike.
V primeru, da vodja računovodskega servisa presodi, da pričakovanja naročnika presegajo njegovo znanje ali pooblastila, oziroma da za zahtevano storitev računovodski servis ni sposoben kakovostno opraviti brez pomoči zunanjih strokovnjakov, mora o tem naročnika seznaniti ter predlagati ustrezno rešitev.

Primerno usposobljenost
Za doseganje primerne kakovosti opravljenih storitev mora vodja računovodskega servisa skrbeti za nenehno izobraževanje in usposabljanje sebe in ostalih sodelavcev.

Upoštevanje strokovnih standardov
Vodja računovodskega servisa mora skrbeti, da se pri opravljanju storitev upoštevajo sprejeti strokovni in poklicni standardi.

Zaupnost
Vodja računovodskega servisa mora zagotavljati zaupnost informacij, ki jih računovodski servis pridobi od naročnika, ali ugotovitev, ki nastanejo kot posledica opravljanja storitev. Teh informacij in ugotovitev ne sme uporabiti ali razkriti brez pravega in posebnega pooblastila oziroma brez pravne ali poklicne pravice ali dolžnosti po razkritju. Zaupnost mora ohraniti tudi v primeru prekinitve poslovnega sodelovanja z naročnikom.

Seznanjanje javnosti
Vodja računovodskega servisa pri propagiranju in trženju svojih storitev ne sme uporabljati sredstev, ki škodijo ugledu stroke, prav tako ne sme bistveno odstopati od primernega zaračunavanja za storitve, ki jih je opravil. Pri oglaševanju svoje usposobljenosti oziroma izkušenj ne sme omalovaževati dela drugih računovodskih servisov ali strokovnjakov.

Reševanje sporov
Vodja računovodskega servisa mora morebitne spore reševati po pravni poti. Sporov ne sme reševati na način, ki bi lahko povzročil škodo.


[1] Mednarodni kodeks etike računovodskega strokovnjaka je sprejelo Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov (IFAC) in naj bi predstavljal standarde vedenja in temeljna načela, ki jih mora spoštovati računovodski strokovnjak ne glede na to ali deluje samostojno ali v okviru drugih dejavnosti.